Logo Xerais

Pol�tica de confidencialidade

No noso af�n por respectar a privacidade de todos os usuarios, elaboramos esta pol�tica de confidencialidade para o uso daqueles datos obtidos a trav�s das nosas p�xinas en Internet. Esta pol�tica at�pase reflectida nas seguintes normas, que poden ser actualizadas periodicamente, polo que os usuarios deberan ler as mesmas cada vez que accedan ao mesmo.

Vostede poder� decidir libre e voluntariamente se desexa subministrar informaci�n a Edici�ns Xerais de Galicia S.A., con ocasi�n da sucripci�n ou alta nalg�n dos servicios e/ou promoci�ns ofrecidos por medio do seu sitio ou dos de Grupo Anaya S.A. en Internet.

En cumprimento da Lei Org�nica 3/2018 de 5 de decembro de Protecci�n de Datos de Car�cter Persoal (LOPD), Edici�ns Xerais de Galicia S.A. comunica a usuarios e visitantes as seguintes consideraci�ns:

Tipo de informaci�n solicitada

Cando se rexistre para recibir os nosos servicios, vostede proporcionar� voluntariamente a informaci�n persoal que se lle solicite en cada caso. Tam�n lle ser� solicitada dita informaci�n noutras oportunidades, como por exemplo, cando participe en promoci�ns auspiciadas por Edici�ns Xerais de Galicia S.A. ou no seu caso por Grupo Anaya S.A.

Finalidade da recompilaci�n de datos

O prop�sito de Edici�ns Xerais de Galicia S.A. cando re�ne informaci�n persoal dos seus usuarios, � ofrecer un servicio o m�is personalizado posible. Gracias a esta informaci�n Edici�ns Xerais de Galicia S.A. estar� en condici�ns de ofrecerlle un mellor servicio,con contidos acordes coas s�as necesidades e intereses.

Confidencialidade da informaci�n

Edici�ns Xerais de Galicia S.A. non revelar� os datos persoais que poidan servir para identificalo en forma individual, inclu�da a informaci�n que vencelle o seu nome de usuario no sitio www.xeraiseducacion.gal co seu verdadeiro nome, ag�s que te�a expresa autorizaci�n, ou cando lle fose requirido por orde xudicial ou legal, ou para protexer os dereitos de Edici�ns Xerais de Galicia. S.A.

Os acordos espec�ficos de aceptaci�n de condici�ns por parte dos usuarios, e as regras dos concursos e as promoci�ns, tam�n poden inclu�r detalles sobre o uso compartido da informaci�n.

Edici�ns Xerais de Galicia S.A. pode divulgar estat�sticas globais dos usuarios para describir os nosos servicios aos socios potenciais, anunciantes e outros terceiros, ou para outras fins lex�timas.

Os empresarios, patrocinadores e outros socios aos que se acceda a trav�s do sitio www.xeraiseducacion.gal, poden ter pr�cticas independentes de privacidade e recompilaci�n de datos. Edici�ns Xerais de Galicia S.A. non se fai responsable das s�as pol�ticas ou do emprego que fagan dos datos. Se desexa m�is informaci�n sobre esas pol�ticas, recomendamos visitar a s�a p�xina principal e seleccionar o enlace que leva � p�xina con informaci�n sobre este aspecto.

Protecci�n contra terceiros

Edici�ns Xerais de Galicia S.A. adoptou medidas de seguridade de protecci�n de datos e instalou todos os instrumentos t�cnicos ao seu alcance para evitar a perda, uso indebido, alteraci�n, acceso non autorizado ou roubo dos datos persoais que lle fosen facilitados. Isto non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. O usuario acepta que Edici�ns Xerais de Galicia S.A. non ser� responsable polos danos, de calquera natureza, que poidan derivarse para o mesmo ou para terceiros, derivados directa ou indirectamente do uso sitio.

As� mesmo, os sitios e servicios de Internet aos que accede a trav�s de www.xeraiseducacion.gal, poden recabar informaci�n sobre a s�a persoa ped�ndolla directamente e ter procedementos de reuni�n de informaci�n e privacidade propios, independentes dos de Edici�ns Xerais de Galicia S.A. Edici�ns Xerais de Galicia S.A. non ten responsabilidade por esas acci�ns ou pol�ticas independentes.

Rexistro de enderezos IP

Edici�ns Xerais de Galicia S.A. rexistra enderezos IP. Os enderezos IP son importantes para facer un seguimento da sesi�n dun usuario. Isto lle d� a Edici�ns Xerais de Galicia S.A. unha idea de qu� partes do noso sitio web est�n sendo visitadas polos usuarios. Non establecemos enlaces entre os enderezos IP e ning�n dato que permita facer unha identificaci�n persoal dos usuarios. Isto significa que anque se faga un seguimento da s�a sesi�n, esta permanecer� totalmente no anonimato.

Env�o de correos promocionais

Edici�ns Xerais de Galicia S.A. poder� enviarlle, se vostede nalg�n momento proporcionou o seu enderezo de correo electr�nico, informaci�n relacionada coas s�as p�xinas en Internet e outros productos e servicios que considere poden chegar a ser do seu interese. Sempre ter� a opci�n de darse de baixa da lista de xeito que non recibir� m�is esta clase de mensaxes.

Lei Org�nica de Protecci�n de Datos de Car�cter Persoal

De acordo co establecido na Lei Org�nica 3/2018, de 5 de decembro, vostede ten en todo momento a posibilidade de acceder aos datos que proporcionara, modificalos, eliminalos ou opo�erse a eles, para o cal pode dirixirse por correo electr�nico a administrador@xeraiseducacion.gal, ou se o prefire, tam�n por escrito (non se esqueza de inclu�r o seu nome, enderezo postal e / ou enderezo de correo electr�nico) a:

Edici�ns Xerais de Galicia S.A.
R/ Doutor Mara��n 12 baixo
E-36211 Vigo
Espa�a

Aceptaci�n dos termos

Se o usuario utiliza os servicios proporcionados a trav�s do sitio de Edici�ns Xerais de Galicia S.A. www.xeraiseducacion.gal, significa que leu, entendeu e acepta en forma expresa os termos antes expostos. Entenderase as� mesmo que cada vez que o usuario acceda ao sitio, acepta de forma expresa as normas de privacidade vixentes. Se non est� de acordo con elas, o usuario non deber� proporcionar ningunha informaci�n persoal, nin utilizar o servicio porque non est� autorizado para facelo.

Copyright �2012 Edici�ns Xerais de Galicia S.A